Posted on

Công trình kè Cổ Chiên – Vĩnh Long

Công trình: Kè sông Cổ Chiên, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Tổng mức đầu tư: 1.417.306.000.000 đồng)
Giá trị do Công ty CPXD Đê kè & PTNT Hải Dương thực hiện: 619.875.728.506 đồng