Posted on

Gói thầu số 16 – Dự án: Đầu Tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng XVIII – Nam Cà Mau

Cống Xóm Rẫy

Cống Lô 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *